Společnost One Click Business Solutions s.r.o. dbá na ochranu soukromí a osobních údajů,
kterou považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu
s platnými právními předpisy.
Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám
poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu
pro zpracování osobních údajů.
Abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany
soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti
vašich osobních údajů řídíme.
Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 • (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme
  tyto zásady ochrany soukromí.
  Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů
  můžete rovněž zasílat prostřednictvím podpora@1c2c.cz
  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních
  služeb a zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně, nebo
  jsou zpracovávány pro účely kupní smlouvy či kupní smlouvu zpravidla doprovázejí při jejím
  uzavření, nelze však vyloučit, že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný,
  nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy,
  tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale hlavně
  z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy
  na vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních
  povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných
  zájmů. Pokud výjimečně, např. z důvodů zasílání našeho newsletteru, zpracováváme vaše
  osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme osobní údaje také v souladu
  s těmito zásadami ochrany soukromí.
  V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto
  oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem
  údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám
  pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu; řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli
  veškeré služby, které souvisejí se správou produktu či služeb nebo vyřešili vaše požadavky,
  přání a stížnosti apod.; prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu
  s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga; zpracování
  kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a
  majetku, testování změn softwaru a hardwaru; výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz
  vývoje trhu, zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.
  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
  Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Z českých právních
  předpisů je to zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
  trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu
  zákazníků), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 127/2005 Sb. o
  elektronických komunikacích, v platném znění.
  KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Společnost One Click Business Solutions s.r.o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů,
  pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě
  bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.
  PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Společnost One Click Business Solutions s.r.o. může nebo musí osobní údaje poskytnout
  zejména těmto kategoriím příjemců:
  • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis
  nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci
  • účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
  • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne
  z uzavřené pojistném smlouvy;
  • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
  • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;
  • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne,
  anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů
  oprávněných zájmů společnosti One Click Business Solutions s.r.o.
  DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných
  lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči
  vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů
  a společností One Click Business Solutions s.r.o., případně 10 let od konce zdaňovacího období,
  ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník, v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
  hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní
  zájem společnosti One Click Business Solutions s.r.o. Po uplynutí této doby budou všechny vaše
  osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší
  dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem společnosti One
  Click Business Solutions s.r.o.
  Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů.
  Osobní údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu,
  k němuž byl souhlas udělen.
  VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů
  máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování vašich osobních
  údajů.
  Náleží vám:
  • právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních
  údajů, které o vás společnost One Click Business Solutions s.r.o. zpracovává;
  • právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás
  vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či
  doplnění́;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat
  výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly
  zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány
  protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v
  souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požadovat omezení
  zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování
  protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte,
  můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro
  který byly vámi společnosti One Click Business Solutions s.r.o. poskytnuty (např. v
  souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje
  potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš
  oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy;
  • právo na přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování
  osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám
  udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, se kterým společnost
  One Click Business Solutions s.r.o. pracuje;
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – kdykoli můžete vznést
  námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti
  zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.
  V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento
  účel;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případě, že jste nám
  poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte
  právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před
  odvoláním souhlasu, je zákonné;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu
  ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o
  další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme
  vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte
  prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši
  identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.
  COOKIES
  Naše webové stránky využívají cookies třetích stran (tedy cookies pocházejících z internetových
  stránek třetích stran). Tyto malé datové soubory se ukládají do vašeho počítače a umožňují
  analýzu způsobu užívání těchto webových stránek jejími uživateli.
  Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení
  reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů internetových statistik. Cookies třetích stran
  použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a
  poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další stranou.
  Informace o užívání našich stránek vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy)
  mohou být přeneseny a uložen na serverech třetích stran, které budou užívat těchto informací
  pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich
  provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání
  internetu vůbec. Tyto informace mohou být poskytnuty dalším osobám, bude-li to požadováno
  zákonem nebo budou-li takové osoby tyto informace zpracovávat třetí stranu. Třetí strana nebude
  spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies
  můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
  Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete
  nastavit podle své potřeby. Více o cookies na se dozvíte např.
  na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
  Využíváme zejména následující cookies:
  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Facebook Pixel
  • Sklik
  Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto
  Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit
  Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici